Odborná literatúra

Český filozof Erazim Kohák pôsobil ako pedagóg na Bostonskej univerzite v USA a študoval na známej Yale University. Neskôr sa vrátil do Českej republiky, kde prednášal na Karlovej univerzite a vydal niekoľko skvelých kníh, Zelená svatozář je jednou z nich.

Ku Kohákovi máme obe veľmi osobný vzťah – jednak preto, že je to nesmierne charizmatický človek a tiež preto, že z jeho písania okamžite cítite ako veľmi ekológiou žije. Je mnoho autorov, ktorí dokázali na túto tematiku napísať skvelé knihy, avšak často sa stáva, že narazíte na veľkú priepasť medzi tým čo píšu, a tým čo žijú. V tomto je Kohák absolútne úprimný a autentický a nebráni sa ani miernej sentimentálnosti. Kniha Zelená svatozář je výborným „začiatočným“ textom, v podstate učebnicovo (avšak veľmi pútavo) písaná – predstavuje zásadné environmentálne koncepcie, z ktorých vychádzajú aj súčasné tendencie trvalo udržateľného rozvoja a spolužitia človeka s prírodou. Ide o knihu, ku ktorej sa rozhodne budete často vracať, ako aj my (či už pri písaní nejakej práce, alebo len tak, z dôvodu jej inšpiratívnosti).

*Novšie vydanie knihy, doplnené napr. o Kohákov milý a osobný záver, je dostupné aj tu: Martinus.sk

Český biológ a filozof Stanislav Komárek je nesmierne všestranným autorom, ktorý dokáže bravúrne prepájať poznatky z prírodných a humanitných vied. Napísal množstvo odborných kníh, ale tiež esejí a prispieval do niekoľkých časopisov. Momentálne zastáva pozíciu profesora filozofie a dejín prírodných vied na Karlovej univerzite (Prírodovedecká fakulta), avšak niekoľko rokov pôsobil v Rakúsku na Viedenskej univerzite. Do značnej miery prispieva k popularizácii vedy a vyznačuje sa talentom popísať zložité javy pomerne jednoducho a pútavo.

Kniha Příroda a kultura je zaujímavá už svojim názvom. V bežnom živote si mnohé skutočnosti neuvedomujeme, alebo sa nad nimi jednoducho nepozastavujeme, medzi tieto patrí aj vzťah prírody a kultúry a jeho polarita. Komárek sa v danej publikáciu snaží zbúrať všetky mýty o dualite života v jeho prírodnej a kultúrnej podobe, pričom plynulo prechádza z jedného vedného oboru do druhého s cieľom poukázať ne neoddeliteľnú prepojenosť každého jedného javu, ktorý je v prírode ako aj v ľudskom prežívaní a správaní prítomný. Narába s poznatkami z psychológie (napr. C. G. Jung), evolučnej biológie (Ch. Darwin), etológie (A. Portman, K. Lorenz), sociobiológie (E. O. Wilson), ale tiež filozofie (napr. I. Kant a mnohí iní), vďaka ktorým dokážeme lepšie porozumieť sebe, ako aj vlastnému miestu v prírode a tiež paradoxom prítomným v našom každodennom prežívaní. Ide o knihu, ktorá okrem iného poukazuje aj na omnoho väčšiu podobnosť zvierat a ľudí, než sme mnohokrát ochotní pripustiť, a to i napriek tomu, že len v tomto prípade sme schopní sa na svet pozrieť ako na celok predstavujúci fascinujúco krásnu jednotu.

© Miroslava & Scarlett

Hane Librovej by sme mohli povedať, že je dokonalým príkladom toho, akých vedcov/aké vedkyne dnes potrebujeme – narážam na prepojenie prírodovedného a humanitného vzdelania. Librová je vyštudovanou biologičkou a zároveň sociologičkou prednášajúcou na Masarykovej univerzite v Brne (Fakulta sociálních studií).

V 90. rokoch vydala publikáciu s názvom Pestří a zelení, v ktorej skúmala možnosti života mimo mesta, v čo najväčšom súlade s prírodou. Jej výskumnú vzorku tvorilo niekoľko českých rodín, ktoré sa pre podobnú zmenu rozhodli. Knihu Vlažní a váhaví by sme mohli označiť za jej pokračovanie, v ktorom skúma do akej miery sa dá žiť ekologicky aj v mestskom prostredí, resp. aj v tom prípade, že nie ste zrovna „prírodným typom“ a preferujete isté výhody, ktoré mestský život ponúka. V podstate ide o knihu, ktorá je ešte aj dnes, s odstupom niekoľkých rokov, veľmi aktuálna, keďže reflektuje pomerne nový ekologický životný štýl mestského človeka. Kniha rozhodne má čo ponúknuť novým eko-nadšencom, ako aj ostrieľaným odhodlancom, nakoľko rieši mnohé z bežných životných situácií, napr. problémy spojené s nakupovaním oblečenia, stravou, či transportom.

*Kniha je momentálne všade vypredaná, avšak nedávno autorke vyšlo ďalšie „pokračovanie“ s názvom Věrní a rozumní, ktoré nájdete aj na Martinus.sk

V prípade, že máte seriózny záujem o environmentálnu problematiku, určite stojí za to prečítať si niečo od českého filozofa Josefa Šmajsapôsobiaceho na Masarykovej univerzite v Brne. V knihe Ohrožená kultura predstavil svoj koncept evolučnej ontológie, ktorému sa dodnes venuje a naďalej rozvíja. Kniha Obrat k Zemi je pravdepodobne najkomplexnejším dielom, ktoré k danej koncepcii napísal a zhŕňa v podstate všetky dôležité aspekty evolučnej ontológie predstavené v ostatných publikáciách.

Hlavnou tézou Šmajsovej koncepcie je nadradenosť prírody nad človekom a kultúrou ako jeho výtvorom. Kultúru vníma ako niečo umelé, neprirodzené, voči prírodnému svetu ničivo sa prejavuje. Vnútorná hodnota prírody, a teda aj dôvod, prečo by sme sa ju za každých okolností mali snažiť chrániť a zachovávať k nej úctu, tkvie podľa Šmajsa v jej „počiatočnosti“ – je základom života ako takého, teda aj toho ľudského. Dôležité je, že Šmajs nepracuje len s pojmom „pozemskej“ prírody, ale tiež s prírodou ako celým kozmom. Kniha sa preto nevenuje len otázke vzťahu prírody a kultúry, ale postaveniu človeka vo svete ako takom – v systéme univerza. V prípade, že nemáte skúsenosti s čítaním odbornej literatúry alebo filozofických textov, buďte pripravený na to, že to najmä zo začiatku nebude ľahké, a že si pravdepodobne budete musieť dohľadať nejaké informácie. Je to však kniha, ktorá môže nesmierne prehĺbiť vaše poznanie a nasmerovať Vás k ďalším zaujímavým publikáciám.

* Ku knihe sa čoskoro chystáme napísať aj podrobnejšiu recenziu, ktorá by podala nielen bližšie vysvetlenie jej obsahu, ale tiež kritický pohľad na koncepciu evolučnej ontológie.

** Kniha je momentálne, bohužiaľ, vypredaná, no rozhodne sa dá požičať vo viacerých knižniciach, poprípade môžete siahnuť po už spomínanej Ohrozenej kultúre (v slov. preklade), ktorá je dostupná na Martinus.sk